Vannkvalitet


Hardhet på vannet

Målinger av hardheten på vannet ligger mellom 3,5 og 3,9 dHº (bløtt vann) på Texnes (MOVAR), og mellom 0,3 og 0,34 dHº (meget bløtt vann) på Rusvik (egen kilde).

Mer om hardt vann finner du her, og hvor du får vann fra finner du her


Leverer vi sikkert vann?

Våler Vannverk er i hht. Drikkevannsforskriften pålagt å ha et prøvetagningsprogram for systematisk kontroll av drikkevannet. Noe vi er veldig nøye med å følge opp. 

Prøveprogrammet vi har tilsier minimum 130 prøver i løpet av året. I tillegg kommer det også noen prøver utenom prøveprogrammet. Det var en slik prøve som høsten 2011 påviste E.colie i vann-bassenget på Skjønnerød.

Programmet er godkjent av Mattilsynet og prøvene blir analysert hos et eksternt firma som er godkjent for å foreta slike analyser. Kommunelegen får tilsendt alle laberatorierapportene fra våre prøver direkte fra analyseselskapet. Vi har derfor ingen muligheter til å holde igjen eller manupulere resultatene.

Resultatene rapporteres årlig til Mattilsynet som også fører revisjon med vår virksomhet. Ved avvik i forhold til grenseverdiene til Drikkevannsforskriften skal Mattilsynet alltid varsles.

Tiltak i f.m. avvik blir iverksatt sammen med Mattilsynet, og om nødvendig med  kommunelegen.

Er du spesielt interesert kan du her se hvor, antall, og hvilke hvilke prøver vi var pålagt å ta i 2011. Her kan du se grenseverdiene og hvilke tiltak vi i så fall må iverksette. Begge er kopi fra vår internkontroll.


Prosedyre ved mistanke eller konstantert farlig drikkevann
Sammen med Mattilsynet og kommunelegen vurderer vi alternative tiltak ut i fra alvorlighetsgrad.

I 2011, da vi fikk bekreftet mistanke om e-colie valgte vi å spre inforamsjonen så fort vi klarte ved å ringe kristiske kunde. SMS ble også brukt i utstrakt grad, sammen med internettsiden til kommunen. Lokalaviser, Tv og radioer ble også informert og de omtalte dette i tillegg til at de la det ut på sine hjemmesider. Vi skal også takke de som er på sosiale mediaer som spredde dette veldig kjapt. Erfaringer fra denne episoden er en av de viktigste årsakene til at vi har tatt oss tid til å opprette denne internettsiden, som vil bli brukt om behovet skulle melde seg igjen.

Nå skal det også sies at antall e-colie i tilfellet fra 2011 var lavt. I i flg. kommunelegen var det ikke  til fare for normalt friske mennesker. Men siden det tar to til tre dager å anallysere en prøve visste vi ikke hvordan situsjonen var da vi fikk reultatet 3  dager etter at den var tatt. Vi vurderte da at situasjonen kunne være verre når resultatet ble kjent, og iverksatte nødvendige tilltak ut i fra det. Aller senere prøver viste ingen utslag på e-colie. Det har i ettertid ikke vært noen dokumentert økning av antall sykdomstilfeller som kan skyldes e-colie.
 
Årsaken ble aldri funnet, men vi har foretatt vurdering av mulige årsaker. Noen tiltak er allerede iverksatt, andre er mer tidkrevende og kostbare, og vil bli foretatt i tiden fremover. 

Kvaliteten på drikkevann kan også bli forringet hos den enkelte forbruker.

Spesielt om det er lange og eller store stikkledninger og lite forbruk. Da kan sirkulasjonen bli for liten og kimtallet kan vokse. Dette er noe den enkelte kunde selv må passe på siden stikkledningen er andelseiers ansvar. Samme problem kan oppstå i større bygg om kaldtvannet legges i varme rom og føringsveiene er lange. Er du usikker la vann som skal inn i munnen renne til det er kaldt.

Du kan også, i gitte situasjoner, forårsake forurenset drikkevann dersom du ikke har tilbakslagsventil som fungerer som den skal.

Faren gjelder ikke bare hjemme hos deg selv, men også for andre som får vann levert fra oss.
 
Hva må til for at det kan skje? I tilfeller hvor det oppstår undertrykk på ledningsnettet. De mest vanlige tilfellene er om brannvesnet tilkobler seg vannettet og trekker mer vann enn det ledningsnettet er i stand til å levere. Om det oppstår et rørbrudd f.eks. at et rør blir avgravd eller når vi spyler vannrørene kan det skje. Vi prøver etter beste evne å unngå at undertrykk oppstår.

I hvilke tilfeller kan kunden forurense vannet og hvilke tiltak kan en selv gjøre?  se VA-miljøblad VA-miljøblad.

Trenger du mer råd om tilbakeslagsventil så ta kontakt med en autorisert rørlegger eller oss.


Vi har sikkert vann i Våler, men kan ikke garantere at vannet ikke kan bli forurenset ved unormale driftsituasjoner, som for eksempel ved skader og havari på anlegg. Men vi har prosedyrer for å gjøre hva vi kan for å minimalisere risikoen
.


Oppstår det situasjoner hvor du er usikker sjekk Når feil oppstårPrivate brønner
Dette er har Våler Vannverk ingen ansvar for, heller ikke kvalitet. Mer om dette finner du her