Andeler

Andeler: kr. 2.700,- pr. andel fra og med 13/6-18, og jfr. vedtektene må det kjøpes:


10 andeler pr. boenhet på 60m² (BRA) eller mer.
7 andeler pr. boenhet under 60m² (BRA).

All annen virksomhet enn boliger må kjøpe 0,02 andeler pr. m² (BRA). Antall andeler rundes opp til nærmeste hele andel. Det settes dog et minstekjøp på 10 andeler.


Prisen fastsettes av årsmøtet hvert år. Prisene fastsettes av årsmøte, mer om årsmøte finnes i vedtektene.BRA er definert i TEK10 § 5-4
 

Bruksareal (BRA) (1) Bruksareal for bebyggelse på en tomt skrives m²-BRA og angis i hele tall. (2) Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 5-7. I tillegg gjelder følgende: a) For bygninger med etasjehøyde over 3 m beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver tredje meter. Det kan fastsettes i bestemmelsene til arealplan at bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. b) Planbestemmelsene skal fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng medregnes i grad av utnytting. Der planen ikke fastsetter noe annet, regnes bruksarealet under terreng med i bruksarealet. c) Ved beregning av bruksareal som underlag for energiberegning skal det ikke legges inn et horisontalplan for hver tredje meter der bygningen har etasjehøyde over tre meter.

Mer om utnyttelsesgrad