Priser

 

Våler Vannverk har i sine vedtekter: "Foretaket drives til selvkost, med allmennyttig formål som basis". Hvilket vil si at det er ingen eiere som kan ta ut noen form for utbytte.  Denne formuleringen bidrar også til at Våler vannverk er fritatt for å betale skatt. 

 

Andeler

Får å kunne kjøpe vann av oss, må eier av boenheten eller bedriften være medlem /andelseier i Våler vannverk SA (Samvirke). For å bli andelseier må det kjøpes andeler (priser).  Mer om Samvirkeforetak finnes  under "Om vannverket".

Vannavgift

Består av to deler :
              Fastavgift og vannavgift


Gebyrer

Vi har to gebyrer:
            For manglende måleravlesning og purregebyrer