Feltutbygging storforbruk

Jeg planlegger feltutbygging eller vil bli storforbrukerDa bør du ta kontakt med oss umiddelbart, slik at vi kan få nødvendig informasjon og tid nok til å vurdere om nettet har kapasitet og evt. hvilke tiltak som iverksettes. Det kan hende at det er ting som må inn i en reguleringsplan for å kunne tilfredsstille dine ønsker.


Vannverket har ikke leveringsplikt, så om vi får for liten tid til å gjøre de vurderinger som skal til, kan det forårsake at utbygger må sørge for vann selv eller utsette planene.


Det er normalt utbygger planlegger, bekoster og besørger fremføring av vann til og i  utbygningsområdet. Dersom anlegget blir planlagt og bygget etter vannverkets regler kan det etter at det er bygget søkes om å overføre anlegget kostnadsfritt til vannverket. Hver overtagelse skal godkjennes av vårt styre.


Hvis vannverket overtar anlegget så påhviler det vannverket å bekoste all fremtidig drift og vedlikehold av anlegget. Mye skal til for at vi ikke vil kunne overta et anlegg, men det har forekommet.

I tillegg må det kjøpes andeler hvor hver eiendom som knytter seg til. Antall og pris pr. andel fastsettes av årsmøte hvert år.

BRANNVANN

Kommunen har ansvaret for brannvern, og får lov å tappe det fra vannverket sitt nett når det er behov for det FORUTSATT at det ikke skaper undertrykk på våre ledninger. Mange steder i kommunen er det for små vannledninger til at brannvann kan hentes fra vannverkets. Selvsagt kan vi legge større rør, men er ikke forbruke stort vil det kunne forringe vannkvaliteten slik at vi ikke kan opprettholde Drikkevannsforskriftens krav til drikkevannskvalitet. Derfor er det viktig at vannverket kontaktes og det avklares om det er brannvannskapasitet til stede og evt. hva som må til (må som regel bekostes av utbygger). Mer om brannvann


 Skilting i kummer

- Utbygger skal brukte skilte fra skiltdirect.no eller tilsvarende. "

- Lasergravert kabelmerking med slits før strips. Syrefast kabelmerking i 316 stål 0.7 mm tykkelse."