Brannvann

BRANNVANN

Det er viktig å være klar over at Våler Vannverk er et privat selskap (samvirkeforetak) som eier og drifter vannforsyningen i Våler kommunen, mens kommunen har ansvaret for brannvern. Derfor må det et brett samarbeide til mellom utbygger, kommunen og vannverket. Brannslukning i Våler kommune utføres av MOVAR. MOVAR har mye om brannvernskrav på sin hjemmeside

Våler Vannverk er ikke pliktig til å dekke brannvannsbehovet, men er positive til å hjelpe til med å dekke brannvernbehovet såfremt vi også kan ta vare på våre forpliktelser bl.a. Drikkevannsforskriften og økonomi. Det kan lett bli forringelse av vannkvaliteten om rørene blir for store og lange om forbruket er lite.

LOVER OG FORSKRIFTER

Når vi snakker brannvern er det hovedsakelig en forskrift og to lovverk som regulerer dette

  • Drikkevannsforskriften av 1/1 2017,


Drikkevannsforskriftens formål er definert i § 1. Og der står det bl.a. «Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.»

Utfordringen til vannverket er å forsikre at stort uttak ikke forårsaker at forurenset vann kommer inn. Og det kan lett skje om trykket i ledningene blir for lite i f.m. med stort uttak som bl.a.brannslukning. Derfor er det i veiledningen satt at trykket ikke må komme under 1. bar på vannverketsledning når slokkevann tappes. Normal er minimum 2 bar som minstekrav. Små ledninger har ofte ikke nok kapasitet til å ta ut slokkevann uten at det er fare for å få for lite trykk.

Å oppdimensjonere ledningene er en mulighet, men det må også være et forbruk på ledningen som gjør at vannet ikke blir stående for lenge i ledningen slik at det blir stående og kvaliteten forringes. En utbygger må regne med å dekke kostnadene med en slik oppgradering da en slik ledning ikke vil gi noen inntjening for vannverket.

Våler vannverk er ansvarlig for at denne forskriften overholdes.


  • Brann- og eksplosjonsvernloven

Den er den loven som gir kommunen grunnlaget for sine plikter og hvilke fullmakter de har.

Her henviser vi videre til Våler kommune om du søker mer informasjon


  • Plan- og bygningsloven av (01/01 2013)

Denne loven sier bl.a. noe om hvilke krav som settes til slukkevann og avstander til brannuttak m.m. I §27-1. står det bl.a.  «Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann».  

Her henviser vi videre til Våler kommune om du søker mer informasjon som har ansvaret for oppfølging av Plan- og bygningsloven

  • MOVAR
Brannslukning i Våler kommune utføres av MOVAR og de har mye om brannvernskrav på sin hjemmeside
ER DET NOK KAPASITET DER DU ØNSKER Å BYGGE?

Våler vannverk foretok en beregning av kapasiteten desember 2016 i samtlige leveringspunkter (vannverkets kum). Det gjøres nesten daglig endringer i nettet slik at den er ikke «gyldig» lengre. Derfor må det som regel foretas en ny beregning for hvert enkelt prosjekt. Slike beregninger bestiller vannverket hos en bestemt konsulent, som har hele vårt nett i en nettmodell.  Kostnadene med slike beregninger må dekkes av utbygger.

Før en beregning  bestilles MÅ vannverket

  • Få en bestilling av utbygger som bekrefter at de påtar seg kostnaden for beregningen.
  • Hvilke vannmengder det er behov for.
  • Det blir avklart hvor det er ønskelig med brannuttak (antall og sted)

Når beregninger foreligger gir vannverket en tilbakemelding til utbygger om resultatet og kommer med forslag til hvilke tiltak som må til for å dekke behovet.

Erfaring viser at det kan ta flere uker å få kjørt en slik beregning og skulle det bli nødvendig med omgjøringer i nettet, f.eks. legge ny vannledning, så tar det fort flere måneder bare med å prosjektere slik at forhold rundt brannvern må avklares TIDLIG.

OBS Etter hva vi kjenner til kan ikke kommunen gi byggetillatelse før det er på det rene at slokkevann er sikret.

 

HVEM DEKKER KOSTNADENE?

Alle kostnader med å kjøre beregninger og utbedringer er det den som utløser behovet som må dekke. I noen tilfeller kan dette sammentreffe med behov som vannverket har og i slike tilfeller kan det bli aktuelt for vannverket å bidra med eventuelle merkostnader.


Mer om brannvann finnes i VA-Miljøblad nr 82 og kommunen sin hjemmeside (er under oppbygning pr. sept. 2017). Bl.a. har kommunen pr 22.02.2017 laget denne informasjonsfolderen